fbpx
logo
Zwracając się do naszej firmy, otrzymujesz uczciwą obsługę i przejrzyste budżety. Ponadto zrozumiesz, jak działają Twoje reklamy. Nie ukrywamy niczego przed naszymi klientami. Oto co robimy:

Tworzenie Stron Internetowych

Pozycjonowanie i Optymalizacja Stron WWW

Kampanie Reklamowe: Google&Facebook&Linkedin Ads

Analityka i Optymalizacja Konwersji

Skontaktuj się z nami już dzisiaj
Jesteśmy pewni, że będziesz jednym z naszych ulubionych klientów i otrzymasz dużo satysfakcji od naszej współpracy.

+48 733 394 255

hello@inhype.agency

Londyn, 265 Tottenham Court Road

Kraków, al. Beliny-Prażmowskiego 14

Top

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

inhype.agency

 

SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 3. CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 4. PRAWA PODMIOTU
 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 6. POLITYKA COOKIES
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

[1]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Udostępniana przez nas Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie Klientowi bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: inhype.agency
 • Dokument ten reguluje dwie kwestie: Plików Cookies oraz przetwarzania Danych Osobowych Klienta przez Serwis i Administratora Serwisu.
 • Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Serwis Internetowy inHype dostępny pod adresem internetowym inhype.agency, ,dalej nazywany: inHype, wpisany do CEIDG KRS:0000793422, posiadającego adres do siedziby oraz doręczeń: ul. Al.Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP: 6751710780, REGON: 384075842, adres e-mail: kontakt@inhype.agency.
 • Dane Osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu. Klient podaje swoje Dane Osobowe dobrowolnie. Klient, który udostępnił swoje Dane Osobowe godzi się na ich przetwarzanie oraz aktualizację przez Administratora Serwisu celem realizacji postanowień wskazanych dokumentów.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności przed dokonaniem transakcji za pośrednictwem Serwisu. Finalizacja transakcji jest równoznaczna z akceptacją wskazanych dokumentów.
 • Podstawowe definicje:
  • Administrator: patrz: Administrator Serwisu/Usługodawca/Sprzedawca
  • Klient/Konsument/Usługobiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną – zamierzająca zawrzeć bądź która zawarła Umowę Sprzedaży z Administratorem za pośrednictwem Serwisu
  • Polityka Prywatności: niniejszy dokument
  • Produkt: dostępny w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem, a Administratorem
  • Rozporządzenie RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oficjalny tekst RODO dostępny jest na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  • Serwis: Serwis Internetowy, zwany w skrócie Serwisem, należący do Administratora Imię i Nazwisko, dostępny pod adresem internetowym: xyz.pl
  • Usługodawca/Sprzedawca/Administrator:  serwis inHype wpisany do CEIDG (KRS: 0000793422), posiadający adres do siedziby oraz doręczeń: ul. Al.Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP: 6751710780, REGON: 384075842, adres e-mail: kontakt@inhype.agency.
  • Ustawa o Prawach Konsumenta: zwana dalej: Ustawą, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), stanowiąca podstawę niniejszej Polityki Prywatności.
 • Obowiązująca w Serwisie Polityki Prywatności działa na zasadach wyszczególnionych w: Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) z uwzględnieniem uchylonej dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – L 119/1 oraz Ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
 • Polityka Prywatności konkretyzuje informacje dotyczące gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, wykorzystania, przesyłania, ujawniania Danych Osobowych Klienta przez Nazwa Firmy.
 • Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Serwisu xyz.pl. Dokument ma charakter informacyjny tj. nie jest źródłem obowiązków dla żadnej ze stron. Polityka Prywatności wyszczególnia zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klienta przez Serwis oraz prawa osób, których Dane Osobowe zostały przetworzone.
 • Serwis wykorzystuje Usługę Elektroniczną Google Analytics, której Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/?hl=pl.
 • Korzystanie z Serwisu, w tym podawanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne poza następującymi przypadkami:
  • Niepodanie/podanie błędnych Danych Osobowych skutkujące brakiem możliwości zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży pomiędzy Konsumentem, a Administratorem
  • Podanie błędnych/niewystarczających Danych Osobowych warunkowanych przez prawo np. celem prowadzenia ksiąg podatkowych uniemożliwia Administratorowi należyte wykonywanie jego obowiązków.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych Osobowych Klienta w następujący sposób:
  • Przetwarza Dane Osobowe Klienta zgodnie z prawem
  • Zbiera Dane Osobowe Klienta zgodnie z prawem i tylko w określonym celu
  • Zbiera Dane Osobowe Klienta adekwatnie do celu w jakim są one przetwarzane
  • Przechowuje Dane Osobowe Klienta w postaci niezbędnej do identyfikacji Klienta – nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
  • Zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych Klienta – zabezpiecza je przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz utratą.
 • Administrator wykorzystuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia Danych Osobowych Klienta. Środki te są poddawane przeglądom oraz aktualizacjom. Przetwarzanie Danych Osobowych jest zgodne z RODO. Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne zapobiegające utracie, modyfikowaniu oraz pozyskiwaniu Danych Osobowych Klienta przez osoby trzecie.

[2]

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Administrator przetwarza Dane Osobowe Klienta w określonym przypadku i zakresie, gdy wystąpił ku temu chociażby jeden powód:
   • Klient wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w chociażby jednym celu
   • Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji Umowy Kupna-Sprzedaży, zaś dane te dotyczą jednej ze stron
   • Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta jest niezbędny do realizacji działań zleconych przez Klienta
   • Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta jest niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych przez Administratora
   • Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji celów wynikających z aktualnego prawa, a zarazem wynikających z nich interesów realizowanych przez Administratora

[3]

CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo Danych Osobowych Klienta stosując w tym celu wszystkie dostępne narzędzia, w tym bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.
  • Dane Osobowe podawane przez Klienta w Serwisie są poufne i niewidoczne dla osób trzecich.
  • Administratorem Danych Osobowych jest Administrator. Standardowo przetwarzane są następujące Dane Osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, adres firmowy i NIP (opcjonalnie), IP.
  • Dane Osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, Regulaminem, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta nie godzi w jego prawa i wolności.
  • Klient może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@inhype.agency
  • Administrator ma prawo przetwarzać Dane Osobowe po rozwiązaniu Umowy/cofnięciu zgody na przetwarzanie wyłącznie: w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem, gdy przepisy międzynarodowe/unijne/krajowe obligują go do ich retencji.
  • Administrator Danych Osobowych ma obowiązek ich udostępnienia podmiotowi do tego upoważnionemu na mocy właściwych przepisów prawa.
  • Klient może usunąć swoje Dane Osobowe cofając zgodę na ich przetwarzanie bądź z chwilą wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie.
  • Ograniczenie skutków naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych jest możliwe dzięki wdrożonym przez Administratora narzędziom, w tym szyfrowaniu danych i kontroli dostępu.
  • Dane Osobowe Klienta przetwarzane są tylko przez jednostki do tego upoważnione.
  • Dane Osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
   • Świadczenia Usług przez Serwis
   • Realizacji zamówienia Klienta
   • Marketingu bezpośredniego oferowanych Usług Elektronicznych.
  • Podstawę przetwarzania Danych Osobowych Klienta stanowią:
   • Umowa Sprzedaży bądź inne działania podejmowane na życzenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • Obowiązki prawne ciążące na Administratorze np. związane z prowadzeniem rachunkowości firmy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • Zgoda wyrażona przez Klienta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   • Umowa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź inne działania podejmowane na życzenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • Prawnie uzasadniony interes Administratora sprowadzający się do konieczności przetwarzania danych osobowych Klienta celem badania satysfakcji Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Podanie nieprawidłowych Danych Osobowych bądź całkowite zaniechanie tego procederu prowadzi do:
   • Braku możliwości rejestracji w Serwisie
   • Braku możliwości otrzymywania przez Klienta materiałów promocyjnych.
  • Klient może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.
  • Dane Osobowe Klienta przetwarzane są:
   • Do chwili, kiedy Administrator nie będzie zmuszony przetwarzać Danych Osobowych Klienta zgodnie z prawem
   • Do chwili, kiedy ustanie możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Usług przez Serwis
   • Do chwili, kiedy cofnie on zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych
   • Do chwili, gdy Administrator przyjmie sprzeciw Klienta wobec przetwarzania Danych Osobowych.
  • Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych celem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz odpowiedniej realizacji Umowy Kupna-Sprzedaży. Każdy z tych podmiotów przetwarza Dane Osobowe zapewniające właściwą gwarancję wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych, niezbędnych do prawidłowego respektowania RODO.
  • Administrator przekazuje Dane Osobowe Klienta wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu i tylko w zakresie koniecznym do jego realizacji.
  • Dane Osobowe Klientów Serwisu mogą być przekazywane:
   • Podmiotom obsługującym e-płatności i płatności kartą płatniczą – w sytuacji, gdy Klient korzysta z określonego sposobu płatności za Usługę, tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności
   • Dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, Serwisu oraz świadczenia Usług Elektronicznych (dostawcy oprogramowania, pomoc techniczna, dostawcy hostingu, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania komputerowego)
   • Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (firmy windykacyjne, biura księgowe, wsparcie prawne)
   • Organy publiczne w zakresie warunkowanym przez prawo.

[4]

PRAWA PODMIOTU

  • Klient, którego Dane Osobowe dotyczą ma pełne prawo żądań od Administratora (art. 15-21 Rozporządzenia RODO):
   • Dostępu do swoich Danych Osobowych
   • Sprostowania swoich Danych Osobowych
   • Usunięcia swoich Danych Osobowych
   • Ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych
   • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych
   • Przeniesienia swoich Danych Osobowych.
  • Klient, którego Dane Osobowe dotyczą może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO).
  • Klient, którego Dane Osobowe dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO i prawodawstwa RP (Ustawa o ochronie danych osobowych). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Klient, którego dane osobowe dotyczą może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. e) interes lub zadania publiczne lub f) prawnie uzasadniony interes administratora).
  • Klient, którego dane dotyczą może sprzeciwić się działaniom marketingu bezpośredniego.
  • Celem realizacji powyższych uprawnień Klient może skontaktować się z Administratorem:
   • Poprzez przesłanie wiadomości pisemnej na adres: adres do korespondencji
   • Poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: adres e-mail
   • Poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie: strona www.

[5]

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  • Administrator wykorzystuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia Danych Osobowych Klienta. Środki te są poddawane przeglądom oraz aktualizacjom. Przetwarzanie Danych Osobowych jest zgodne z RODO. Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne zapobiegające utracie, modyfikowaniu oraz pozyskiwaniu Danych Osobowych Klienta przez osoby trzecie.

[6]

POLITYKA COOKIES

  • Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Serwis Internetowy inHype dostępny pod adresem internetowym inhype.agency (dalej nazywany: inHype) wpisany do CEIDG (KRS: 0000793422), posiadającego adres do siedziby oraz doręczeń:ul. Al.Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, NIP: 6751710780, REGON: 384075842, adres e-mail: kontakt@inhype.agency.
  • Serwis dostępny pod adresem: inhype.agency wykorzystuje Pliki Cookies. Za Pliki Cookies przyjmuje się niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy oraz przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na urządzeniu obsługiwanym przez Klienta. Pliki Cookies pozwalają witrynie rozpoznawać rodzaj urządzenia po ponownym połączeniu się przeglądarki z Serwisem. Informacje zawarte w Plikach Cookies dostępne są wyłącznie na potrzeby Serwerowni.
  • Serwis nie zbiera, nie archiwizuje oraz nie przetwarza automatycznie żadnych informacji poza tymi, zawartymi w Plikach Cookies.
  • Administrator gromadzi następujące informacje: IP, tym przeglądarki, język, system operacyjny, informacje o dostawcy usług internetowych, czas, data, lokalizacja, informacje przesyłane przez Klienta na stronę Serwisu.
  • Pliki Cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta – ich obecność warunkuje prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu.
  • Sklep wykorzystuje Pliki Cookies do personalizacji zawartości strony Serwisu i dostosowania jej do preferencji Klienta oraz do tworzenia statystyk sprzyjających ulepszaniu struktury i zawartości Serwisu.
  • Pliki Cookies identyfikują Klienta, co sprzyja personalizacji treści Serwisu zgodnie z jego preferencjami. Stosowane przez Serwis Pliki Cookies mają na celu zagwarantowanie Klientowi najwyższych standardów obsługi i wygody Serwisu. pozyskiwane dane wykorzystywane są wyłącznie wewnątrz firmy celem optymalizacji jej działań.
  • Pliki Cookies przechowywane są na końcowym urządzeniu Klienta:
   • Do chwili opuszczenia przez niego Serwisu (Cookies Sesyjne)
   • Do chwili ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego czasu, w zależności od indywidualnych ustawień przeglądarki (Cookies Stałe).
  • Klient może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć Pliki Cookies znajdujące się na jego urządzeniu. Proceder ten może wpłynąć na prawidłowe działanie strony Serwisu.
  • Serwis wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
   • Cookies Techniczne – warunkują prawidłowe działanie Serwisu
   • Cookies Bezpieczeństwa – warunkują bezpieczne korzystanie z Serwisu
   • Cookies Uwierzytelniające – pozwalają utrzymać sesję logowania Klienta
   • Cookies Marketingowe – sprzyjają personalizacji reklam Serwisu względem preferencji Klienta
   • Cookies Konfiguracyjne – umożliwiają sprawną konfigurację ustawień/usług/funkcji Serwisu.
  • Informacje dotyczące Plików Cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki.
  • Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być wykorzystywane przez partnerów i reklamodawców współpracujących z Serwisem.
  • Dane wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Klienta.
  • Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Plików Cookies prosimy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: adres e-mail.

[7]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Dokumentu.
  • Dokument dostępny jest w Serwisie inhype.agency. Na życzenie Klienta Administrator może przesłać Politykę Prywatności na wskazany adres e-mail.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Dokumencie. Klient zostanie poinformowany o zmianach. Zmiany Polityki Prywatności nie naruszają praw nabytych Klienta przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany w Dokumencie nie mają wpływu na złożone przed ich wprowadzeniem Zamówienia bądź realizowane/wykonane Umowy Kupna-Sprzedaży.
  • Do kwestii nieregulowanych Polityką Prywatności oraz Regulaminem mają zastosowanie: aktualne prawodawstwo R, Rozporządzenia RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.